Parenteel van Gerrit * ca. 1640 [Kalma]
Parenteel van Gerrit * ca. 1640 [Kalma]
Generatie I
I.   Gerrit 1,2, geb. circa 1640, 
 Kinderen: 
  1.  Auckien Gerryts , ovl. na 1708, relatie met Eelcke Meijerts Haarsma, convooimeester, ovl. na 12 mei 1706. 
  2.  Karsjen Gerrits , geb. circa 1655, volgt II
Generatie II
II.  Karsjen Gerrits , (zn. van I), geb. circa 1655, ged. DG Kollum op 23 mrt 1708, timmerman/ boer, 
 Kinderen: 
  1.  Gerrit , geb. voor 1680, koopman/ graanhandelaar, tr. (2) Kollum op 1 jul 1731 met Rensche Luitiens , tr. (3) Kollum op 8 dec 1732 met Japke Sijgers
  2.  Eelkjen Carsjens , geb. circa 1682, ovl. Kollumerzwaag voor dec 1728, relatie met Harmen Sierks , geb. in 1680, ovl. Kollumerzwaag voor 1724. 
  3.  Buwe , geb. circa 1684, ovl. voor dec 1728, tr. circa 1705 met Lysbeth Nitterts
  4.  Dirk Karstes , geb. Kollum circa 1686, volgt III
  5.  Antje , geb. circa 1688, relatie met Jacob Pytters , mr timmerman, ovl. circa 1706. 
  6.  Janke Carsjens , geb. circa 1690, relatie met Hessel Pytters , huisman. 
  7.  IJfke , geb. circa 1692, ovl. Kollum op 12 dec 1762, relatie met Popke Rinses , smid, ovl. voor 1762. 
  8.  Aske Carsjens , geb. circa 1694, tr. Kollum op 28 jan 1720 met Johan Freerks , ovl. voor 29 sep 1765. 
  9.  IJbeltje , geb. Kollum op 15 nov 1696, ovl. na 1764, tr. Kollum op 30 nov 1721 met Jacob Gerrits , mr timmerman, ovl. circa 1764. 
Generatie III
III.  Dirk Karstes , (zn. van II), geb. Kollum circa 1686, ovl. Boksum circa 1751, tr. Boksum circa 1715 met Akke Jetzes Wobma, geb. Weidum circa 1692, ovl. circa 1774. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jetze , ged. Eastermar op 17 okt 1717. 
  2.  Karsten Dirks , ged. Eastermar op 16 nov 1721, boer, ovl. Raerd op 19 sep 1792, tr. Boksum in nov 1743 met Reinu Jorrits Wiarda, ged. Raerd op 16 nov 1721, ovl. Raerd op 11 mrt 1808. 
  3.  Homme Dirks , ged. Raerd, volgt IVa
  4.  Foekje , ged. Raerd op 6 okt 1726. 
  5.  Foekje , ged. Raerd op 3 jul 1729. 
  6.  Bouwe
  7.  Foekje , ged. Raerd op 28 jan 1731. 
  8.  Bouwe , ged. Raerd op 14 apr 1731. 
  9.  Bouwe , ged. Raerd op 15 nov 1733. 
  10.  Bouwe Dirks , geb. op 17 feb 1735, volgt IVb
Generatie IV
IVa.  Homme Dirks , (zn. van III), ged. Raerd, ovl. op 18 jan 1816, tr. circa jul 1753 met Hiltje Jacobs Westra
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirk Hommes , ovl. op 5 jun 1816, relatie met IJtjen Arjens Faber
  2.  Jacob Hommes , relatie met Jeltje Gjalts Tadema, geb. Weidum
  3.  Jetse , relatie met Antje Jacobs Greydanus
  4.  Karsjen , geb. circa mrt 1770, tr. op 5 nov 1811 met Eelkjen Jacobus de Vries
IVb.   Bouwe Dirks , (zn. van III), geb. op 17 feb 1735, ged. Raerd, Boer te Boksum, ovl. Boksum circa 23 apr 1811, relatie met Sytske Lubberts Feenstra3, geb. circa 1765, ovl. Wanswerd op 22 apr 1830, (Sytske Lubberts tr. (2) op 7 okt 1798 met IJtsen Dirks Zwaanstra, zn. van Dirk IJtsen Tamminga.). 
 Uit deze relatie: 
  1.   Dirk Kalma4, geb. Boxum op 4 okt 1793, volgt V
Generatie V
V.   Dirk Kalma4, (zn. van IVb), geb. Boxum op 4 okt 1793, ged. op 3 nov 1793, ovl. op 31 mei 1834, tr. Ferwerd op 12 mei 1817 met Dieuwke Tolsma, dr. van Dirk Baukes Tolsma en Meiltje Jans, geb. Wanswerd op 10 sep 1796, ovl. Wanswerd op 29 okt 1859. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirk , geb. Wanswerd op 20 dec 1818, ovl. Wanswerd op 22 apr 1823. 
  2.  Sytske , geb. Wanswerd op 4 jun 1820, ovl. Ferwerd op 2 jan 1900, tr. op 26 mei 1842 met R H Dijkstra, zn. van Hendrik Dijkstra en Atje Hotzes Bartlema, geb. op 14 mei 1816, arbeider/ gardenier, ovl. Ferwerd op 14 jul 1888. 
  3.  Meiltje , geb. Wanswerd op 18 sep 1822, naaister, ovl. op 1 okt 1855. 
  4.  Dirk , geb. Wanswerd op 28 jul 1825, ovl. Jislum op 25 nov 1882, tr. (1) Ferwerd op 7 jun 1851 met Tjitske Jans Buwalda, dr. van Jan Gerrits Buwalda en Trijntje Jans Minnema, geb. Ee op 11 dec 1823, ovl. Wanswerd op 16 sep 1870, tr. (2) Ferwerd op 31 aug 1872 met Haebeltje Sjoerds van der Veen, dr. van Sjoerd Tietes van der Veen en Baukje Haebeles van Dijk, geb. Hallum op 25 okt 1846, ovl. Jislum op 18 nov 1882. 
  5.  Aaltje , geb. Wanswerd op 15 apr 1830, ovl. Wanswerd op 2 jan 1905, tr. op 17 mei 1851 met Jouke Gerbens van der Velde, zn. van Jouke Gerbens van der Velde en Antje Gerbens Broekens, geb. Ferwerd op 7 apr 1828, boerenknecht, ovl. Ferwerd op 4 mei 1903. 
  6.  Bauke , geb. Wanswerd op 7 mrt 1833, volgt VI
Generatie VI
VI.  Bauke Kalma, (zn. van V), geb. Wanswerd op 7 mrt 1833, ovl. op 10 sep 1885, begr. Wanswerd op 15 sep 1885, tr. (1) Ferwerd op 28 mei 1859 met Teatsche Akkerman, dr. van Romke Klazes Akkerman en Anna Timmermans, geb. Marrum op 17 jun 1835, dienstmeid, ovl. Wanswerd op 20 jul 1878, begr. op 25 jul 1878. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirk , geb. Wanswerd op 18 mrt 1861, volgt VIIa
  2.  Sake , geb. Wanswerd op 12 sep 1863, timmerknecht, ovl. Wanswerd op 29 mei 1885, begr. Wanswerd op 2 jun 1885. 
  3.  Romke , geb. Wanswerd op 29 mrt 1866, volgt VIIb
  4.  Dieuwke , geb. Wanswerd op 4 mei 1867, ovl. Wanswerd op 25 nov 1879, begr. Wanswerd op 28 nov 1879. 
  5.  Anne , geb. Wanswerd op 17 okt 1868, ovl. Wanswerd op 26 apr 1870. 
  6.  Antje , geb. Wanswerd op 24 dec 1870, ovl. Wanswerd op 6 dec 1885, begr. op 11 dec 1885. 
  7.  Meiltje , geb. Wanswerd op 21 jan 1874, ovl. Wanswerd op 21 jun 1875. 
  8.  Meiltje , geb. Wanswerd op 14 feb 1877, ovl. Wanswerd op 20 jul 1877. 
  Bauke Kalma, tr. (2) Ferwerd op 15 nov 1879 met Jantje Bloemhof, dr. van Foeke Doeyes Bloemhof en Trijntje van der Ark, geb. Oenkerk op 24 aug 1849, ovl. Wanswerd op 27 mrt 1922, (Jantje tr. (2) Dantumadeel op 26 nov 1889 met Gerrit Oense Boersma, zn. van Oense Thijssens Boersma en Jantje Hofman.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dieuwke , geb. op 13 jul 1880, volgt VIIc
Generatie VII
VIIa.  Dirk Kalma, (zn. van VI), geb. Wanswerd op 18 mrt 1861, ovl. Ede op 1 jul 1927, tr. (1) op 6 jun 1889 met Riemke Pieters Stienstra, geb. Vrouwenparochi op 26 jan 1868, ovl. Wanswerd op 5 mei 1890. 
  Dirk Kalma, tr. (2) Leeuwarden op 2 aug 1894 met Jeltje Frederika Kragt
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pietje , geb. Ferwerd op 24 jul 1895, ovl. Leeuwarden op 30 mrt 1914. 
  2.  Teatsche , geb. Leeuwarden op 22 dec 1987, ovl. Leeuwarden op 12 jul 1916. 
  3.  Bauke , geb. Leeuwarden op 21 jan 1890, ovl. Leeuwarden op 25 sep 1901. 
  4.  Grietje Haringdina , geb. Leeuwarden op 10 okt 1901, ovl. Leeuwarden op 19 mrt 1915. 
  5.  Bauke , geb. Leeuwarden op 12 mrt 1904, ovl. Bennekom in 1987, tr. Ede op 14 jul 1931 met Johanna Maria van der Pol, geb. Ede op 2 apr 1905. 
  6.  Dieuwke , geb. Leeuwarden op 11 mrt 1905, tr. Ede op 21 aug 1934 met Gerrit Bosch, geb. Ede op 14 apr 1905, ovl. op 7 aug 1983, begr. Wageningen
  7.  Uilke , geb. Leeuwarden op 6 mrt 1907, ovl. Leeuwarden op 12 feb 1910. 
  8.  Uilke , geb. Leeuwarden op 2 mrt 1911, ovl. Leeuwarden op 9 aug 1911. 
VIIb.  Romke Kalma, (zn. van VI), geb. Wanswerd op 29 mrt 1866, ovl. Leeuwarden op 5 apr 1949, tr. Ferwerd op 23 mei 1891 met Beitske de Boer
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bauke , geb. Wanswerd op 14 jun 1892, bouwkundig opzichter, ovl. op 2 nov 1915. 
  2.  Siebe , geb. Wanswerd op 17 nov 1895, leraar, ovl. op 12 jun 1930, tr. Bolsward op 6 aug 1919 met Peekje Rinkje Cornelia de Boer, geb. Balk op 28 aug 1897. 
  3.  Dirk , geb. Wanswerd op 30 sep 1897, architect, ovl. Leeuwarden op 11 jul 1978, tr. Dantumadeel op 11 okt 1923 met Griet Runia, geb. Rinsumageest op 11 okt 1899, ovl. op 5 mrt 1980. 
  4.  Simontje , geb. Wanswerd op 4 mei 1899, tr. Ferwerd op 8 okt 1925 met Douwe Witteveen, geb. Opende op 28 jul 1899, bouwkundige, ovl. op 20 jan 1981. 
VIIc.  Dieuwke Kalma, (dr. van VI), geb. op 13 jul 1880, ovl. Ferwerd op 17 jan 1960, begr. Ferwerd, tr. (burgelijke stand) op 11 mei 1904 met Jacob Timmermans, zn. van Sake Timmermans en Hieke Jacobs Postma, geb. Wanswerd op 10 jul 1874, timmerman, ovl. op 23 okt 1937. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sake , geb. op 24 jul 1905, ovl. Ferwerd op 2 aug 1905. 
  2.  Jantje , geb. Ferwerd op 29 nov 1906, ged. GK Ferwerd, ovl. op 20 nov 1991, tr. (burgelijke stand) Ferwerd op 12 mei 1938 met Ruurd Braak, geb. Ferwerd op 2 feb 1910, ovl. op 29 okt 1998. 
  3.  Sake , geb. Ferwerd op 11 okt 1908, GK, timmerman, ovl. Buitenpost op 19 aug 1983, tr. (burgelijke stand) Buitenpost op 8 okt 1953, kerk.huw. (GK) Buitenpost op 8 okt 1953 met Iebeltje (Ieb) Algra, geb. Twijzel op 20 jul 1910, ovl. Buitenpost op 21 jul 2005, begr. Buitenpost op 25 jul 2005. 
  4.  Bauke , geb. Ferwerd op 3 mei 1910, ged. GK Ferwerd, ovl. Arnhem op 20 apr 1947, begr. Ferwerd
  5.  Jan , geb. Ferwerd op 5 mei 1912, GK, carrosseriebouwer, ovl. Heerenveen op 15 mrt 1986, begr. Heerenveen op 20 mrt 1986, tr. (burgelijke stand) Langweer op 21 jun 1951, kerk.huw. (GK) Joure op 21 jun 1951 met Froukje Oostwoud, dr. van Popke Oostwoud en Pietje ter Heide, geb. Ouwsterhaule op 25 feb 1926, ged. GK Joure
  6.  Dirk , geb. Ferwerd op 18 dec 1913, ged. GK Ferwerd, slager/ concierge, ovl. Apeldoorn op 2 jul 1991, begr. Apeldoorn op 5 jul 1991, tr. (burgelijke stand) Driesum op 10 jan 1946, kerk.huw. (GK) Driesum op 10 jan 1946 met Sjieuwke Wiersma, geb. Wouterswoude op 15 jan 1919. 
  7.  Hieke , geb. Ferwerd op 22 aug 1916, ged. GK Ferwerd, ovl. Veenwouden op 10 mei 2004, begr. Ferwerd op 15 mei 2004, relatie met Andries Halbersma, geb. Hogebeintum op 24 okt 1916, ambtenaar bij Rijkswaterstaat, ovl. Leeuwarden op 7 aug 2001, begr. Ferwerd op 13 aug 2001. 
  8.  Romke , geb. Ferwerd op 1 nov 1919, ged. GK Ferwerd, timmerman/ leraar, tr. (burgelijke stand) Ferwerd op 20 mei 1948, kerk.huw. (GK) Ferwerd op 20 mei 1948 met Jeltje Bontekoe, geb. Ferwerd op 26 mrt 1921. 

Bronnen en noten:
1. Het voor- en nageslacht van Kalma/ Wobma (K-10), Schrijver: S. Kok- Drayer, Uitgever: Deel I - Gen I t/m V 
2. Parenteel Gerrit (Kalma) - JT12 (K-01-1), veld 1: Blad 1. 
3. Kalma - Detail Sytske Lubbers JT12 (K-04), K-04 
4. Parenteel Gerrit (Kalma) - JT12 (K-01-2), veld 1: Blad 2/3